Op weg naar zorg in 2030

De Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS toekomstgericht en sectoroverstijgend over de vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg. Het doel is om een nieuw continuüm van bekwaamheden en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm voor de hele zorg te ontwikkelen.

Voor de commissie geldt 2030 als stip op de horizon. De zorgvraag in dit jaar is samen met de verwachte maatschappelijke en technologische ontwikkelingen maatgevend voor wat er straks nodig is aan innovaties in beroepen en opleidingen, uitgaande van het functioneren, de veerkracht en de eigen regie van de burger.

In 2013 startte de commissie met een regionale focus in zogenoemde broedplaatsen. Inmiddels zijn er vier broedplaatsen in Nederland: de provincie Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen. Startpunt in de broedplaatsen is de vraag: ‘wat is er nodig in 2030’? TNO geeft een indicatie van de regionale zorgvraag in 2030 door koppeling van beschikbare regionale en lokale databestanden. In de broedplaatsen wordt nauw samengewerkt met lokale en regionale partijen, aansluitend bij innovatieve praktijken die er al zijn.

Het Verwey-Jonker Instituut inventariseerde in deze broedplaatsen toekomstgerichte praktijkvoorbeelden. Op deze website worden deze projecten per broedplaats uitgebreid beschreven. Tevens is het instituut gestart met de analyse van werkzame elementen uit de projecten. Deze dienen als voorbeeld voor praktijken elders in Nederland. De werkzame elementen worden regelmatig aangevuld.

Laat u door zorgin2030 inspireren tot zorg waarbij: